982 240 921

HomeEstrutura

Estrutura

Segundo os nosos Estatutos, Down Lugo está organizada nas seguintes estruturas:

  • Asemblea Xeral de Socios, á que pertencen todos os socios numerarios. É a responsable de elixir a Xunta Directiva, aprobar o programa anual de actividades, o balance económico e os presupostos, e decidir sobre todas as cuestións de interese.
  • Xunta Directiva, responsable de propoñer e aprobar as liñas xerais de actuación e velar polo cumprimento das mesmas.
  •  

ORGANIGRAMA

Down Lugo conta cun conxunto de profesionais, que traballan de maneira coordinada nas diferentes áreas de actuación baixo a dirección de Xerencias e Dirección de Programas.

Down Lugo