982 240 921

HomeTransparencia

Transparencia

Down Lugo deposita anualmente as súas memorias económicas e de actividades nos seguintes rexistros:

  • Rexistro de Asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Nº 1.715.
  • RUEPSS: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais Nº: E-91

Declarada de Utilidade Pública (UP/1350906/SD) pola Orde INT/2958/2006 BOE nº232 (28/09/06)

Composición Xunta Directiva

Presidenta: María José Blanco Freire

Vicepresidenta: Manuela Castro Seijas
Secretario: José Antonio Villamarín Cid
Tesoureiro: Ángela María Lopes Barata

Vogal: José Manuel Casanova Gómez
Vogal: Magdalena Rodríguez Rodríguez
Vogal: Cesáreo Cabaleiro Vidal

Consulte aquí os seus currículos

Estatutos e Reglamentos:

Memoria de actividades:

Memoria económica (Contas anuais):

Informes de auditoría de contas anuais:

Presupostos:

Down Lugo