Achegamento ás Novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Nome do proxecto: Achegamento ás Novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Contía da axuda: 880,12€

Esta axuda está cofinanciada ao 80% con fondos do PO FSE Galicia 2014-2020, con encaixe no obxectivo temático 9 (promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación), prioridade de inversión 9.1 (a inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego), obxectivo 9.1.1 (mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción).

Breve descrición do proxecto: Consiste no desenvolvemento dunha formación adaptada para persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual sobre TIC.

Obxectivo xeral do proxecto: Facilitar a adquisición de coñecementos e habilidades sobre recursos tecnolóxicos de forma que se favoreza a autonomía persoal e o desenvolvemento satisfactorio na contorna social das persoas destinatarias.